ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඔතන හැටි?

සිංහලෙන් අහන්න
Post Reply
aksl
Sergeant
Sergeant
Posts: 20
Joined: Wed Jan 29, 2014 9:34 pm
Location: Kurunegala,Srilanka

ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඔතන හැටි?

Post by aksl » Mon Oct 05, 2015 10:03 pm

මට ගෙදර භාවිතයට 300A ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් එකක් ඔතාගන්න ඕනෑ . Core එකේ ප්‍රමාණය, ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික දගරවල පොටවල් ගනන, ගේජ් ප්‍රමාණය කියන්න පුලුවන් ද. ලොකු උදව්වක්.

[ Post made via Mobile Device ] Image
aksl
Sergeant
Sergeant
Posts: 20
Joined: Wed Jan 29, 2014 9:34 pm
Location: Kurunegala,Srilanka

Re: ආක් වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඔතන හැටි?

Post by aksl » Wed Oct 07, 2015 12:21 pm

කරුණාකර උදව්වක් දෙන්න පුළුවන්ද ?

[ Post made via Mobile Device ] Image
Post Reply

Return to “තාක්ෂණික ගැටලු”