පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න (How to write in Sinhala)

සිංහලෙන් අහන්න
User avatar
Neo
Site Admin
Site Admin
Posts: 2639
Joined: Wed Jul 15, 2009 2:07 am
Location: Colombo

පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න (How to write in Sinhala)

Post by Neo » Tue Jan 05, 2010 12:43 am

මෙම වෙබ් අඩවියෙ ඔබට සිංහලෙන් ලිවිය හැක. එ සඳහා ඔබට පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ආදාර කර ගත හැක.

Updated: 2013/03/01
Google Input Tools for windows is superb.

Old methods:
http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services ... er/t1.html

එහි ඇති කොටුවෙ ලියා මෙහි පේස්ට් කරන්න. දන්න සිංහලෙන් ලියන්න. :mrgreen:


Another easy online sinhala unicode keyboard from UCSC. http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/keyboard/

Some of our members have submitted following valuable Sinhala to English tools.
Nuwa
http://singreesi.vndv.com/download.htm

Rksk
http://www.madurax86.com/rsinglish/

Chathura
http://www.google.com/transliterate/Sinhalese
Last edited by Neo on Fri Mar 01, 2013 4:45 pm, edited 3 times in total.
Reason: Member updates
Chamith119
Sergeant Major
Sergeant Major
Posts: 48
Joined: Mon Mar 08, 2010 10:15 pm

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Chamith119 » Fri Apr 16, 2010 4:50 pm

මෙ වඩෙනම් නියමයි. සිංහලෙන් type කරන එක කජු කනව වගෙ ලෙසිනෙ. එලකිරි. thanx
User avatar
Face
Major
Major
Posts: 727
Joined: Thu Feb 18, 2010 5:06 pm
Location: SRI LANKA.KANDY.

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Face » Fri Apr 16, 2010 7:30 pm

නියමයි....ගින්දර වගේ..සින්හල කිරි කජු වගෙ ලියන්න පුලුවන්..
User avatar
Rksk
Major
Major
Posts: 730
Joined: Thu Jan 07, 2010 4:19 pm
Location: Rathnapura, Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Rksk » Fri Apr 16, 2010 8:52 pm

User avatar
Nipuna
Moderator
Moderator
Posts: 2728
Joined: Mon Jan 04, 2010 8:02 pm
Location: Deraniyagala,SRI LANKA

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nipuna » Sun Apr 18, 2010 10:17 am

මරෙ මරු
User avatar
Nuwa
Sergeant
Sergeant
Posts: 12
Joined: Sat Dec 18, 2010 10:40 am
Location: Colombo,Srilanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Nuwa » Fri Jun 24, 2011 4:27 pm

I suggest this Unicode system too..now I'm using this.

http://singreesi.vndv.com/download.htm

this also good.very easy.
User avatar
Neo
Site Admin
Site Admin
Posts: 2639
Joined: Wed Jul 15, 2009 2:07 am
Location: Colombo

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Neo » Fri Jun 24, 2011 4:36 pm

Very nice Nuwa, thanks for sharing.
BTW: How are you doing? You came here after a very long time I guess. We really missed you ;)
User avatar
Rksk
Major
Major
Posts: 730
Joined: Thu Jan 07, 2010 4:19 pm
Location: Rathnapura, Sri Lanka

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Rksk » Fri Jun 24, 2011 10:44 pm

There is the best way I found. You never want to copy/paste.
http://www.madurax86.com/rsinglish/

[ Post made via Mobile Device ] Image
Chathura
Sergeant Major
Sergeant Major
Posts: 33
Joined: Mon Mar 08, 2010 2:42 pm

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Chathura » Mon Jun 27, 2011 6:10 pm

mekath try karala balanna. http://www.google.com/transliterate/Sinhalese maru.
User avatar
Neo
Site Admin
Site Admin
Posts: 2639
Joined: Wed Jul 15, 2009 2:07 am
Location: Colombo

Re: පහසුවෙන් සිංහලෙන් ලියන්න

Post by Neo » Mon Jun 27, 2011 6:51 pm

Chathura, That's wonderful. Thanks a lot and I think it is the easiest one out of all.
Definitely REP+ :)
Post Reply

Return to “තාක්ෂණික ගැටලු”