Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

Post Reply
User avatar
nwclasantha
Posts: 75
Joined: Wed Apr 24, 2013 12:57 am
Location: Malabe

Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

Post by nwclasantha » Wed Apr 24, 2013 1:09 am

Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

ඔබ සැමට අවශ්‍යම දෙයක් වූ Raspberry Pi එක වෙත USB - SATA / USB - IDE මිනි External Hard Drive එකක් සදහා 3A වැනි උපරිම ධාරාවක් ලබාගන්නා ආකාරය සහ එසේ ඔබවිසින් එකට අමුනාගත් මිනි USB External Hard Drive ට ඔබ කැමති Operating System එකක් ස්ථාපිත කරන සරලම විධික්‍රමය එමගින් පැහැදිලිව පෙන්වා දෙමි .

1. ඔබ විසින් වෙනමම සපයාගත් USB Cable එකක් මේ ආකරයෙන් අමුනාගන්න .

2. සියල්ල එකට අමුනාගනීමට ප්‍රථම USB External Hard Drive එක ඔබගේ Laptop එකට ප්ලග් කරගන්න .

3. එසේ ප්ලග් USB External Hard Drive එකට Windows 7 / Ubuntu ස්ථාපිත කිරීමට ඔබවිසින් බාගත කරගත් Win USB Maker හෝ Passcape ISO Burner මෘදුකාංගය රන් කරන්න.

4. දැන් ඔබගේ Windows 7 / Ubuntu DVD එක Laptop එකෙහි DVD Drive එකට දමන්න.

5. එම Win USB Maker හෝ Passcape ISO Burner මෘදුකාංග දෙකෙන් එකක් යොදාගෙන Burn විය යුතු Drive එක ලෙස USB External Hard Drive එක සෙලෙක්ට් කරමින් Burn කරන්න.

6. දැන් ඔබගේ USB External Hard Drive එක Windows 7 / Ubuntu ස්ථාපිත වී ඇත.

7. අවසාන වශයෙන් ඔබගේ Laptop එකෙන් USB External Hard Drive එක ඉවත් කර එය Raspberry Pi සමග USB පෝට් එකේ මගින් සම්බන්ධ කල හැකිය. ( POWER OFF කර සිදුකරන්න)

8. ඉතින් දැන් ඔබට ඔබගේම පරිඝ්නකයක් අඩු මිලට ඇත ... ඔබ කැමතිනම් මෙයට මොනිටර් එකක් ලබාදෙන්න ..එයට අමතරව USB HUB එකක් මගින් පෝට්ස් ගණන වැඩිකරගන්න..!

පහතින් ඉංගිසි බසින් USB External Hard Drive එකට Windows 7 / Ubuntu ස්ථාපිත කිරීම දෙයාකාරයකින් දක්වා එම ටූල් දෙක බාගත කරගැනීමට ලින්ක් දෙකක්ද දමමි .

OPTION 1:

WinUSB Maker

Free Software WinUSB Maker is also a portable software as an alternative to other options. Same with WinToFlash, this software is used to make external storage media like USB stick or external HDD to be bootable and can be used to move the setup file (installation) windows to the USB.

WinUSB Maker 1.4 – The Windows Setup to USB Solution

Some of the features found on WinUSB Maker:

Can backup and Restore (including MBR, Master Boot Record) from USB Drive
This software is designed with maximum safety, to avoid errors and prevent mistakes the windows format
Can work with Windows in the DVD, Folder or ISO Image
Can format the USB in NTFS file system
Can make a DOS / grldr bootable USB Disk
DAPA to copy files with maximum speed level
Device that supports more than 1 TB

This program can run on Windows Vista, 7.8 and server 2008/2011 the premises the terms of use. Net Framework 3.5)

OPTION 2 :

Passcape ISO Burner

ISO Burner PAsscape including portable mini and an application to create a bootable USB disk and also from various ISO file, not just windows. Can be used to create a bootable CD / DVD, USB devices (Memory Stick, USB stick, CompactFlash, Secure Digital USB Hard disk and others).

Passcape ISO Burner

Some of the features found on PAsscape ISO Burner:

Move the ISO file to CD / DVD and USB drives
Create bootable media
Extract the contents of the ISO file to disk
Simple interface

This program can also run Windows XP and run on other versions widows.

You just avoid to play some 3D games actually.. otherwise it's seems to be okey with other kind of application such as web servers , ftp servers , application servers, VPN servers , Linux MTAs,.......etc.

The Pi uses a 700 MHz ARM processor with a Videocore 4 graphics processor capable of Blu-ray playback.

It has a HDMI monitor output, 2 USB ports, a network interface (optional), SD card slot, audio output jack (no input, but does work with external usb audio interfaces for input). The Pi also has a GPIO interface (General Purpose Input Output),
Raspberry Pi එක වෙත USB.pdf
User avatar
SemiconductorCat
Major
Major
Posts: 455
Joined: Mon Aug 22, 2011 8:42 pm
Location: currently in hyperspace

Re: Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

Post by SemiconductorCat » Wed Apr 24, 2013 6:15 am

Great tutorial nwclasantha ,
Keep writing good thing.


One little caution:
* if you are using 2-non transformer isolated power supply [ such as bluk converter or a buck converter] then
you should keep read this on. ]. Well it's always better to limit to a one power source. Otherwise there may
exist ground loop voltage problems and it may damage your hardware. Because they are so sensitive.
For a example when using two power supplies , they may have two different ground potentials due to grounding
problems. For a example one's ground is -12V and other one's ground is +50V then , believe me you are in a
trouble.You may get green smoke from your internal voltage regulators. It's always better to use only a one power
supply, or if dual power supplies needed then use isolated power supply. SMPS isolated or power-transformer
isolated.

I think nwclasantha , you have used a one signal power supply. But hard SATA2USB device consumes external
power. If that's comes with MADE IN CHINA label, then believe me you are at some trouble. see V
https://robot.lk/viewtopic.php?f=30&t=2734

You will never be able to explain this to their service engineers and claim for your warranty. Never never never !
Believe me.Forutnately here I think this would not be a trouble at all, because such situation need that both RPI
power supply and SATA2USB power supplies are not isolated onces.But caution is always better, Good luck with
RPI , but in any doubt feel free to disassemble the power supply unit and make sure that it's really transformer
isolated.
User avatar
nwclasantha
Posts: 75
Joined: Wed Apr 24, 2013 12:57 am
Location: Malabe

Re: Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

Post by nwclasantha » Wed Apr 24, 2013 12:26 pm

https://robot.lk/viewtopic.php?f=92&t=3897

USART-GPS-RS232-ETHERNET-SMS PROJECTS BUNDLE

මෙහි පලකල සියලුම උපුටාගත් සහ මගේ ස්වයං නිර්මාණ සියල්ලම එකම ගොනුවකට දමා මෙහි පලකලෙමි ...!
අවශ්‍ය කෙනෙකු වෙතොත් මෙය ප්‍රයෝජනවත් වේවි ..
User avatar
nwclasantha
Posts: 75
Joined: Wed Apr 24, 2013 12:57 am
Location: Malabe

Re: Raspberry Pi Interconnecting with 1TB HDD

Post by nwclasantha » Fri Apr 26, 2013 7:10 pm

The Raspberry Pi is a $35 computer with a 700 MHz ARM processor, 512MB of RAM, 2 USB ports, an Ethernet jack, and HDMI output.

While it’s a pretty impressive device for $35, one thing it can’t do is run Windows 7. That’s partly because Microsoft doesn’t offer a version of Windows 7 for ARM-based chips, and partly because even if it did, I doubt the operating system would run very well on the hardware.

But what you can do with a Raspberry Pi — fire up a Linux-based operating system and then use remote desktop software to login to a remote Windows PC or virtualized Windows desktop.

the computer booting up a Linux environment and then logging into a Windows 7 virtual desktop based on Citrix XenDesktop software.

The Raspberry Pi doesn’t have to be fast enough to handle the Windows operating system and Windows apps, because they’re actually running on a remote server. But it is fast enough to provide a decent remote desktop solution letting you run Windows applications on a $35 PC (assuming you have access to pricier hardware and software that’s running Windows.

http://www.citrix.com/products/xendesktop/overview.html


ඔබට එසේත් නැතිනම් තවත් විකල්පයක් ඇත ..!

මා සදහන් කරන පහත සදහන් උබුන්ටු දැඩි සහ මෘදු පැකේජ දෙකෙන් ,

1. Ubuntu 12.04 (http://dl.miniand.com/allwinnera10/ubun ... com.img.7z)

2. Lubuntu 12.04 (http://dl.miniand.com/allwinnera10/ubun ... com.img.7z)

light-weight LXDE environment ඒක SD / 1TB USB HDD මත ස්ථාපිත කරන්න..!

ඔබ Wine නමැති පැකේජය මගින් උබුන්ටු තුල ඔබට අවශ්‍ය වින්ඩොස් ඇප්ලිකෂන් ඒක රන් කරන්න ..!

If You need to Installed Wine Linux in CLI Mode Only, Then We must me Follow Steps as shown Bellow.

1. wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -

2. sudo wget http://wine.budgetdedicated.com/apt/sou ... aunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/winehq.list

3. sudo apt-get update
4. sudo apt-get install wine
5 . wget www.kegel.com/wine/winetricks
6. sh winetricks corefonts tahoma vcrun2005sp1 wsh56js
7. alt+F2 then type winecfg
8. in GUI window select the Library, then type riched20 & Click on Add button

9. Add usp10 & Add it.
10.Click on riched20 & press Edit.
11.Select Native(Windows)

දැන් ඔබට බොහෝ windows Applications මෙය මගින් ස්ථාපිත කල හැකිය ..

ඔබට අවශ්‍යනම් Crossover Linux නමැති පැකේජය ඔස්සේද මෙයේම කළහැකි වෙනත් මගකි .
Post Reply

Return to “Raspberry Pi”